Mpepo

Solarship ezali pepo oyo ezali na nguya makasi kuwuta na gaz oyo ezali pepele koleka mupepe na forme na yango aerodynamique. Nionso wana ekokaki kosalema te kazanga ba techniques ya lolenge na lolenge na mayele ya bato ebele pona kotonga pepo oyo ezotambola na ndenge elongobani kaka na nguya kowuta na moyi.

Mpepo solarship eza na makoki ya komema mikumba neti bamituka ya minene ememaka kasi na tango muke pe na lolenge koleka ba pepo misusu. Mikumba oyo bapepo ya solarship ekoki komema ezali kolandisama monene ya pepo. 

Solar Ship azali azali kotonga motindo misatu ya ba mpepo: Caracal,  Chui na Nanuq. Kokesana ya ba mpepo oyo ezali kolandisama ba mposa ya ba oyo balingi  kosomba ba mpepo ya Solar Ship.

Caracal

Caracal (nyau ya zamba) ezali mpepo ya muke na bango nionso kasi pe mbangu koleka. Ezali neti motuka ya 4×4, ezali malamu kolandisama bisika oyo mpepo moko te ekoki kokita.  Na ba mboka ya mike, ba zamba, bisika oyo banzela ezali te.

Caracal etongami na solarship na yambo pona kokengela ba ndelo ya mboka to pe na lolenge mosusu pona kokengela bisika oyo mikakatano ezali. Caracal ezali kosenga esika kaka ya muke pona komata to pe kita. Kolandisama lolenge batongeli yango. Eza penza na makoki ya kopumbua tango molayi, nacarburant muke penza. Makoki ya kobongola yango ezali kolandisama soki ezali pona mutu ye moko to pe ekosalelama tango mosusu pona mombongo.

Chui

Chui (etangami tchou-ii) elingi koloba na swahili nkoi, nyama oyo asangisa makoki ebele neti mbangu, boyengebene,koyeba kobombama na makasi. Chui ekoki kokokanisama na mutuka ya muke, oyo mutu akoki kosalelana ba ntina ebele. Eza munene ya kokoka, etongami pona oyo etali misala ya bokengeli  tope pona komema ba cargo. Ezali na makoki makasi pe ya kitoko ya komata pe kokita,makoki ya kopumbua tango mulayi ezuaka penza carburant muke, ezali na makoki ebele ya kosalela nguya kowuta na mwese.

Nanuq

Nanuq ewuti na kombo ya nyama moko oyo aleki ba niama nionso na bisika ya malili makasi. Kombo naye Inuktitut (oyo elakisi  nyama oyo esengeli kotosa) oyo tobengi Nanuq. Nanuq ezali kokokanisama na mutuka ya munene remorqueur oyo ekoki kozalana litomba monene mingi na ba transports ya ba cargo na mokili mobimba.

Ezali mpepo ya munene ya Solar Ship koleka ba oyo mibale totangi liboso. Etongami pona komema ba cargo. Nanuq aza na makoki ya makasi pe kitoko koleka pona kopumbua pe kokita. Ezuaka penza carburant muke, ekoki kopumbua tango molayi penza, asalelaka ndenge esengeli nguya kowuta na mwese, pe makoki kili kili.

Caracal* Chui* Nanuq*
Kilo 200-1 000 kg 3 000-15 000 kg 20 000-100 000 kg
Ntaka ntango mpepo elingi kopumbua (Kilo ya likolo oyo ememami) 100 m 200 m 600 m
Ntaka ntango mpepo elingi kopumbua (Mpepo pamba) 40 m 50 m 200 m
Ntaka ntango mpepo ezali kokita 40 m 50 m 200 m
Mbangu ya suka 70 kph 100 kph 120 kph
Kuwumela ya monano na likolo 1 000 km 3 000 km Ukomo

*Bikateli nionso bikomami bizali pona mua tango mpe bikoki kobonguana.

Ba oyo balingi kosunga biso na makoki na bango

Zenair_logo_web

SolidWorks_logo_web

Cad_Microsolutions_web

rotec_logo_web