Bakambi

Jay Godsall, Mutu ya yambo na kombo ya

Jay Godsall nde akelaki pe azali motambuisi ya Solar Ship wuta mvula 2006. Ye elongo na baninga misusu bakelaka pe FIO, oyo ezali kompanyi oyo ezali makasi na oyo etali bioteknologi pona ko soinyé bokono oyo ewutuaka na ba kontacts kilikli. Nakati ya engumba oyo Jay aponaki bakambi pe asangisaki 25 millions ya ba dollars pona kobanda Solar Ship. Jay aza penza makasi na oyo etali lolenge nini yakobanda ba compagnies ya sika kolandisaka ba technologies ya sika, pe lolenge nini kosunga compagnie emata pe eya munene. Jay andimama makasi na ba mboka kilili neti Canada nalolenge naye ya na tango muke, na mbongo mingi te makambu ya minene oyo etali ba teknologi ya sika.

John Hutchinson, azali motambuisi na oyo etali Tekniki tope esaleli

John Hutchinson azali na koleka mvula 30 yaboyebi na mosala ya kotonga pe kokengela ba mpepo pona ewumela tango molayi kozanga mikakatano na ba mboka kili kili oyo ezali pasi pona ba mpepo kokita. Azali na boyebi mingi na oyo nionso etali  lotiliki na bisika oyo ezali pasi pona kokoma. John azali na mukanda oyo ezali kopesa ye nzela ya komema ba mpepo oyo ezali na mapapu oyo eninganaka te na ba oyo ezali na mapapu oyo ebalukaka. John azali nakati ya bakambi na mokili oyo bazali na boyebi mingi kolandisa, koteka pe kosomba biloko nionso oyo etali lotiliki ya makasi pe oyo esengeli pona bisika oyo ezali penza pasi pona kokoma. Azali pe motambuisi na oyo etali teknologi na lisanga Freeplay Energy. John azali ingnieur pe azali na  maitrise na gestion des affaires azali pe na dipolomi na oyo etali boyebi ya mibeko ya leta kowuta na Kelasi ya likolo ya Cape Town na engumba ya Sidafrika.

Dr Sébastien Fournier, mokambi na oyo etali Innovation

Dr. Fournier azali mokambi ya recherche pe developpement ya ba partenaires na lolenge esengeli kolandisama makoki oyo ezali  pona kosala ke biloko ya Solar Ship etekama pe esombama na talo muke. Dr. Fournier azali pe mokambi na FIO na oyo etali technique. Azali na Doctorat kowuta na Université ya Toronto. Azali na ba mbula ebele ya musala na oyo etali biotechnique na ba mboka ebele.
Ye azali na mapolomi na boyebi pe bokeli kilkili. Neti ye nde mutu ya yambo na mokili na oyo etali lolenge yakosalela na bisalelo ya makasi pe pepele pona komona bokono oyo ekoki kokende mutu ti na mutu mususu.

Michel Rugema, azali mokambi ya ba misala

Michel Rugema azali nakoleka ata mvula 20 ya boyebi na oyo etali kokamba misala na bisika oyo ezali pasi pona kokoma. Azali mokambi na ba lisanga kilikili neti USAID na afrika pe Haiti. Rugema yende abanda pe azali mokambi ya Lisanga Archipel Burundi. Azali na lipolomi na Gestion kowuta na kelasi ya likolo ya Cornell kuna azalaki mokambi ya ba misala na Hotel ya bisika azalaki kotanga. Ye azali pe na lipolomi na boyebi na kowuta na kelasi ya likolo ya Montréal.